Daghan kanila miingon, “Giyawaan siya! Basahin ang Juan 10:1–5, na inaalam ang ginagawa ng isang mabuting pastol. Mahimo ko ang paghalad sa akong kinabuhi ug mahimo ko usab ang pagbawi niini. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili na gayod sila mangamatay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Sila miingon, “Si Juan wala magbuhat ug mga milagro apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod niining tawhana tinuod gayod.”. Ang Sambingay mahitungod sa Toril sa mga Karnero. Sa ganitong kahulugan ko nauunawaan ang salitang ito, at hindi sa interpretasyon ng ilang tao na si Cristo at ang kanyang Ama ay isang katauhan. Watch Queue Queue ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang mga tupa lamang sa kanyang kawan ang susunod sa kanya palabas ng kulungan, at mananatili ang ibang mga tupa. Pansinin sa Juan 10:11, 13, 15 ang handang gawin ng mabuting pastol na hindi gagawin ng isang nagpapaupa. Tug-ani kami sa walay lipudlipod kon ikaw ba gayod ang Mesiyas.”. + Heb 10:10; 1Pe 2:24 + Mat 26:26; Mar 14:22; 1Co 11:23-25. https://www.facebook.com/JesusourGod8/videos/1035735410243395 Nakatala sa Juan 10:31–42 na matapos magpatotoo ang Tagapagligtas sa ugnayan Niya at ng Ama, hinangad ng mga Fariseo na batuhin Siya dahil sa kalapastanganan. Ako ang pultahan. Basahin ang Juan 10:7–10, na inaalam kung paano nagsimulang ipaliwanag ng Tagapagligtas ang simbolismo ng kulungan. Nakumpirma sa kalaunan ang ikaanim na kaso, na isang 59 taong gulang na babae na asawa ng ikalimang kaso. Paliwanag sa mga Teksto sa Bibliya ... at ibigin si Jehova para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Alam ng mga nakinig sa mga turo ni Jesus na nakatala sa Juan 10 ang tungkol sa mga tupa, pastol, at mga kulungan ng tupa. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog inigtawag niya sa ilang tagsatagsa ka ngalan ug mag-una siya kanila sa ilang paggula. Ipinahahayag ko sa inyo na sila ay hindi isang katauhan, ngunit sila ay dalawang katauhan, dalawang katawan, magkahiwalay at magkabukod, at natatangi na gaya ng sinumang ama at anak” (Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Joseph F. Smith [1998], 424–425). Maaaring makatulong na malaman na kasama sa grupo ng mga taong kinakausap ni Jesus ang mga Fariseo (tingnan sa Juan 9:40). Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. 7 Kaya't muling sinabi ni Jesus, “Pakatandaan ninyo: ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Gayunman, sinagot ng Tagapagligtas ang kanilang paratang sa pagbanggit sa Mga Awit 82:6, na mababasa nang ganito, “Aking sinabi, Kayo’y mga dios, at kayong lahat ay mga anak ng Kataastaasan” (tingnan sa Juan 10:34). Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ug didto daghan ang mga tawo nga mituo kang Jesus. Juan 10:10 RTPV05 Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Unya ang mga tawo mipunit na usab ug mga bato aron pagbato kaniya. Sinabi Niya sa kanila na maniwala sa Kanya at sa Kanyang mga gawa, na nagpapatotoo sa Kanya at sa Ama na nagpadala sa Kanya. nganong moingon man kamo nga ako nga gipili sa Amahan ug gipadala nganhi sa kalibotan nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon nga ako mao ang Anak sa Dios? john 3:16 paliwanag. 9 Ako nga ang pintuan. Tingtugnaw kadto. Nalaman natin sa Juan 10:6 na hindi maunawaan ng mga Fariseo ang itinuturo ni Jesus. Sa paanong paraan nakakatulad ng mga magnanakaw, kawatan, at estranghero ang karamihan sa mga Fariseo? Apan ang magbalantay sa mga karnero mosulod agi sa pultahan. Kaya ipinagdiwang ni Jesus ang Paskuwa … Basahin ang mga sumusunod na kataga, na inaalam kung paano nakatutulong ang mga ito na maunawaan mo ang alituntuning ito: Enos 1:4–8; Doktrina at mga Tipan 1:38; 8:2–3; 18:34–36. Ang Labindalawang Alagad (). usa na lamang ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Nananabik Siya para sa mga tao na tanggapin ang regalo ng … * Pagkatapos pagalingin ang maraming tao nang nakaraang araw, kinabukasan ay iniwanan ni Jesus ang karamihan ng tao, na nangangailangan pa ng pagpapagaling. Mula sa Kanyang ina, si Maria, isang mortal na babae, namana ni Jesus ang mortalidad, kasama na ang katangiang mamatay. Ibinigay ni Pangulong Joseph F. Smith ang sumusunod na paliwanag kung paano Sila iisa: “Si Jesus at ang kanyang Ama … ay isa lamang sa kaalaman, sa katotohanan, sa karunungan, sa pang-unawa, at sa layunin; tulad ng paghikayat ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo na maging isa sa kanya, at maging kaisa niya, upang siya ay maging kaisa nila. Itinuro ni Jesus na Siya ang Mabuting Pastol at ibibigay Niya ang Kanyang buhay para sa Kanyang mga tao. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop niining torila. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong Amahan mao ang akong saksi. Matapos ituro na iaalay Niya ang Kanyang buhay para sa atin, sinabi ng Tagapagligtas ang isa pang gagawin Niya. Isulat ang alituntuning ito sa iyong scripture study journal sa ilalim ng “Si Jesucristo ang Mabuting Pastol.” Maaari mo ring isulat o itala ito sa iyong mga banal na kasulatan sa tabi ng Juan 10:27–28. Siya ang banal na Anak ng Diyos na naparito sa isang nagtutubos na misyon. 2020-10-10 336,926 (+0 ... Bumisita siya sa isang bulwagang panalanginang Muslim sa San Juan. Sa halip na hatol, tatanggapin natin ang biyaya ng kaligtasan, kapatawaran mula sa mga kasalanan, isang buhay na ganap at kasiya siya (Juan 10:10), at higit sa lahat ang isang walang hanggang buhay sa langit, ang pinakamagandang lugar sa lahat ng lugar na maaaring isipin ng tao (Pahayag 21-22). 1209, and the Alexandrine). Basahin ang Juan 10:28–30, na inaalam ang pagpapalang ibibigay sa mga duminig ng tinig ng Tagapagligtas at sumunod sa Kanya. Kung ang nanay mo ang nakapiring, sa palagay mo ba ay matutukoy niya ang mga anak niya sa pamamagitan lamang ng pagdama sa kanilang mukha? Isulat ang nalaman mo tungkol sa mga mabubuting pastol sa ilalim ng pahayag na “Si Jesucristo ang Mabuting Pastol” sa iyong scripture study journal. Isipin ang ilang mga taong nakakasalamuha mo bawat araw, at subukang alalahanin ang tunog ng kanilang mga boses. Basahin ang Juan 10:14, at alamin kung bakit tinawag ni Jesus ang Kanyang sarili na Mabuting Pastor (o Pastol).Isulat ang sumusunod na pahayag sa iyong scripture study journal: Si Jesucristo ang Mabuting Pastol. Mianhi ako aron makabaton kamo ug kinabuhing madagayaon. Busa wala mamati kanila ang mga karnero. Mula kay Elohim, ang Kanyang banal na Ama, minana Niya ang imortalidad at ang kapangyarihang mabuhay magpakailanman. Jesus mibalik pagtabok sa Suba sa Jordan, sa dapit diin namunyag si Juan, ug nagpabilin siya didto. 3 Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Nagpunta Siya sa lupa upang magbigay hindi upang manghingi. Ug ako andam sa pagpakamatay alang sa akong mga karnero. Ang paliwanag Niya ay ang layunin kung bakit Siya naparito sa sanlibutan ay para ipangaral ang ebanghelyo. Pag-isipang mabuti ang mga sumusunod na tanong: Ano ang mga nagawa mo upang mas makilala ang tinig ng Tagapagligtas? Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng Tagapagligtas nang sinabi Niyang, “Ako ang pintuan” sa, Maaari mo ring isulat ang cross-reference na. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Verse 10:10. Maaari mong markahan ang mga salitang nagtuturo ng doktrinang ito sa mga talatang ito. 10 Tinipon ni Jesus ang labindalawang alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Si Jesus mitubag, “Gisultihan ko na kamo, apan wala kamo motuo kanako. Apan kon nagbuhat ako niining mga butanga, tuohi ninyo ang akong mga buhat bisag dili kamo motuo kanako, aron mahibalo kamo nga ang Amahan ania kanako ug ako anaa sa Amahan.”. Ang kulungan ay isang kuweba o bakod na pinalilibutan ng mga pader na bato na may matutulis na tinik sa ibabaw nito para mapigilan sa pagpasok ang mababangis na hayop at mga magnanakaw. Isang pastol sa Gitnang Silang ang tinanong kung gaano niya kakilala ang kanyang mga tupa. Basahin ang Juan 10:11–15, na inaalam ang iba pang sinabi ng Tagapagligtas na ginagawa ng mabubuting pastol. Daghan ang mga tawo nga miadto kaniya. Posted on January 2, 2021 by January 2, 2021 by Gaano ka kaya kakilala ng Tagapagligtas? Makasulod-gawas siya ug makakaplag siyag masibsib. Kon sila nga gihatagan sa Dios sa iyang mensahe gitawag sa Dios nga mga dios ug ang kasulatan dili man gayod masayop. For as evil and false principles deprive good and truth of their proper life, so the Lord in his Divine Humanity was manifested for the purpose of communicating heavenly life to every good and truth, and this in a greater fullness than had ever been before experienced. Sa gabi, iniipon ng ilang pastol ang kanilang mga kawan sa iisang kulungan. Papasok siya't lalabas, at makakatagpo ng pastulan. Nalaman natin sa Juan 10:19–24 na matapos ituro ng Tagapagligtas ang mga bagay na ito, nagkaiba-iba ang mga opinyon ng mga tao tungkol kay Jesus. Nakumpirma ng DOH na ang ikalimang kaso ay walang kasaysayan sa paglalakbay sa labas ng Pilipinas at sa gayon, ang unang kaso ng lokal na transmisyon. Busa tukbon sa lobo ang mga karnero ug patibulaagon. Kon atua na sila sa gawas, mag-una siya kanila ug ang mga karnero mosunod kaniya kay nakaila man sila sa iyang tingog. Basahin ang 3 Nephi 15:14–24, at maaari mong isulat ang reference na ito sa iyong mga banal na kasulatan sa tabi ng Juan 10:16. Isulat ang alituntuning ito sa ilalim ng pahayag na “Si Jesucristo ang Mabuting Pastol” sa iyong scripture study journal. Bilang karagdagang paliwanag sa papel niya, sinabi ni Jesus: “Dumating ako para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Mga Indise. Hain man niini ang hinungdan nga inyo man akong batoon?”, mga tawo mitubag, “Dili ka namo batoon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo kondili tungod sa imong pagpasipala sa Dios! Kinausap nila si Jesus sa templo at pinilit Siyang ihayag ang Kanyang tunay na pagkatao bilang ang Cristo, o Mesiyas. —Juan 17:3, 6, 26. Ipinahayag ni Jesus na Siya ang Anak ng Diyos. Watch Queue Queue. ug naglakawlakaw si Jesus sa Beranda ni Solomon didto sa Templo. Walay makahimo pagpatay kanako. Itinuro ng Tagapagligtas sa mga Judio sa Jerusalem sa Juan 10:16 na pupuntahan Niya ang mga anak ng Ama sa Langit sa ibang mga lupain, ituturo sa kanila ang Kanyang ebanghelyo, at isasama sila sa Kanyang kawan (ang Kanyang Simbahan). (Juan 17:16) Ipinabatid ko sa mga nakatataas sa akin na hindi ako susunod sa utos na makipaglaban sa Indochina, anupat binanggit ko ang aking hangarin na huwag nang makibahagi pa … Ang paliwanag ng mga sektang grupo tungkol ditto ay malabo, maski na ang pinakamalaking relihiyon ay walang malinaw na paliwanag at ang nangya Sa isang hiwalay na papel, isulat ang (1) isang mithiing mas makinig sa tinig ng Tagapagligtas at mga paraan kung paano mo magagawa ito, o (2) isang mithiing mas sundin ang Kanyang tinig at kung paano mo magagawa ito. 12 ... (Jos 15:18; Huk 5:10; 10:3, 4; 12:14; 1Sa 25:42) Noong hihirangin na si Solomon bilang hari, sumakay siya sa alaga ng kaniyang amang si David, sa isang babaeng mula na anak ng kabayo at lalaking asno. Ang akong Amahan nga maoy naghatag kanila ngari kanako labaw sa tanan, ug walay makaagaw kanila gikan sa Amahan. Verse 10:11. Paano natutulad ang mga ginagawa ng mga pastol na ito sa ginagawa ng Tagapagligtas para sa atin? Mialirong ang mga tawo kaniya ug miingon, “Kanus-a mo man gayod kami sultihi sa klaro? Pinapapasok siya ng bantay, at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Paano kaya maaapektuhan ang iyong pamumuhay sa bawat araw dahil nalaman mo na kilala ka ng Tagapagligtas at handa Siyang ialay ang Kanyang buhay para sa iyo? Pansinin na nilinaw ng Joseph Smith Translation ang sinabi ni Jesus sa mga talata 7 at 8: “Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. 1:10, 11; Awit 55:22; Roma 12:12) 2. Mao kini ang gisugo kanako sa akong Amahan.”. Tulong sa Pag-aaral. Pagkatapos na matipon ang mga tupa sa kulungan sa gabi, hihiga sa pasukan ang pastol upang matulog, nakaharang upang hindi mapasok ng iba pang mga hayop o mga magnanakaw ang mga tupa ” (New Testament Student Manual [Manwal ng Church Educational System, 2014], 231–32). jw2019. (Ang nagpapaupa ay isang tao na ang pangunahing layunin sa pagtatrabaho ay mabayaran lamang para dito.) Maaari mo ring isulat ang cross-reference na Juan 10:16 sa tabi ng 3 Nephi 15:14–24. Ug ang pultahan ablihan sa tig-abli aron makasulod siya. 2 Ito ang mga pangalan ng labindalawang apostol: Una ay si Simon na tinatawag ding Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo; 3 si Felipe, si … Paliwanag sa mga Teksto sa Bibliya ... Ayon kay Juan 12:1-50. Nakaila ako sa akong mga karnero ug ang akong mga karnero nakaila kanako sama nga ang Amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa Amahan. Nganong mamati man kamo kaniya?”, Apan ang uban miingon, “Ang tawo nga giyawaan dili makasultig sama niini! Itinuturo sa atin ng mga talatang ito na kapag nakilala natin ang boses ng Mabuting Pastol at sumunod sa Kanya, gagabayan Niya tayo patungo sa buhay na walang hanggan. Ano ang naramdaman mong dapat mong gawin sa iyong buhay upang mas masunod ang Tagapagligtas? Ug dakpon na usab unta nila si Jesus, apan miikyas siya. Apan dili kamo motuo tungod kay dili man kamo akong mga karnero. Kinahanglan dad-on ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang. Nakumpirma ng Kagawaran ng … Pagkatapos ay tinanong ng Tagapagligtas ang mga Judio kung bakit nila pinaratangan Siya ng panlalapastangan nang sabihin Niyang Siya ang Anak ng Diyos, gayong sinasabi ng mga banal na kasulatan na tayo ay mga anak ng Diyos at maaaring maging mga diyos din. info@countrysiderepairhvac.com Kung nakapiring ang iyong mga mata at sinabi sa iyo na tukuyin ang mga kapamilya mo o ang ilan sa malalapit na kaibigan mo sa pamamagitan ng pagdama sa kanilang mukha, magagawa mo kaya ito? Tulad ng nakatala sa Juan 10:28–30, nagsalita si Jesus tungkol sa Kanyang Ama at nagpatotoong “Ako at ang Ama ay iisa” (Juan 10:30). “Ang Amahan nahigugma kanako kay ako andam man pagtugyan sa akong kinabuhi aron madawat ko kini pagbalik. Gabay sa Pag-aaral ng Bagong Tipan para sa mga Estudyante ng Home-Study Seminary, Unit 1, Day 2: Ang Responsibilidad ng Estudyante, Unit 1, Day 3: Pag-aaral ng mga Banal na Kasulatan, Unit 1, Day 4: Pambungad at Konteksto ng Bagong Tipan, Unit 6, Day 2: Joseph Smith—Mateo; Mateo 24, Unit 21, Day 3: I Mga Taga Corinto 1–2, Unit 21, Day 4: I Mga Taga Corinto 3–6, Unit 22, Day 1: I Mga Taga Corinto 7–8, Unit 22, Day 2: I Mga Taga Corinto 9–10, Unit 22, Day 4: I Mga Taga Corinto 12–14, Unit 23, Day 1: I Mga Taga Corinto 15:1–29, Unit 23, Day 2: I Mga Taga Corinto 15:30–16:24, Unit 23, Day 3: II Mga Taga Corinto 1–3, Unit 23, Day 4: II Mga Taga Corinto 4–7, Unit 24, Day 1: II Mga Taga Corinto 8–9, Unit 24, Day 2: II Mga Taga Corinto 10–13, Unit 28, Day 4: Sa Mga Hebreo 12–Santiago 1, Unit 30, Day 3: II Ni Juan–III Ni Juan. “Ang mga pastol sa Israel ay tumatayo sa pasukan ng kulungan ng mga tupa at sinusuri ang bawat tupa na pumapasok, ginagamot ang mga sugat kung kinakailangan. Bakit mas madali para sa iyo na makilala ang ilang boses kaysa sa iba? Ang sinuholan modagan inigkakita niya sa lobo nga nagpaingon na kanila kay dili man siya tinuod nga magbalantay ug dili usab siya tag-iya sa mga karnero. Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser: Walang makukuha na mga footnote, personal na tala, o iba pang kaugnay na nilalaman. Nagbigay ang Aklat ni Mormon ng karagdagang kaalaman tungkol sa talatang ito. Sa gayon, minana Niya ang katangiang mamatay at kakayahang mabuhay muli. mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Noong panahon ng Tagapagligtas, ginagabayan ng mga pastol ang kanilang mga kawan patungo sa pagkain, tubig, at tirahan sa buong maghapon. Nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. Apan dili sila mosunod sa laing magbalantay. Inakusahan Siya ng ilang tao ng kalapastanganan dahil ipinahayag Niya na Siya ang Anak ng Diyos. Ilagay ang mithiin mo sa isang lugar na makikita mo ito at magpapaalala sa iyo na gawin ito. Tapusin ang mga sumusunod na kataga upang matukoy ang doktrinang ito: Bilang literal na Anak ng Diyos, may kapangyarihan si Jesucristo na . LEXINGTON (859) 233-1177 . Managan hinuon sila kay wala man sila makaila sa iyang tingog.”. Ang Tunay na Pastol - “Tandaan ninyo ito: ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang mosulod agi kanako maluwas. Naparito ako upang ang mga tupa'y magkaroon ng buhay---isang buhay na ganap at kasiya-siya.” Hindi gaya ng magnanakaw, hindi dumating si Hesus para sa pansariling hangarin. Maaari mong markahan kung paano malalaman kung ang isang tao ay isa sa mga tupa ng Tagapagligtas. Ano ang magagawa mo upang mas makilala ang tinig ng Tagapagligtas? Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng Tagapagligtas nang sinabi Niyang, “Ako ang pintuan” sa mga talata 7 at 9? Isulat ang nalaman mo sa ilalim ng pahayag na “Si Jesucristo ang Mabuting Pastol” sa iyong scripture study journal. Sumagot siya ng, “Kung pipiringan mo ang aking mga mata, at dadalhin sa akin ang kahit anong tupa, at ipapahawak sa aking mga kamay kahit ang mukha lang nito, masasabi ko sa iyo agad kung sa akin ito o hindi” (binanggit sa G. M. Mackie, Bible Manners and Customs [n.d.], 35). Ang akong kinabuhi ihatag ko sa kaugalingon kong pagbuot. + Ug kay iyang gihigugma ang iyang mga sumusunod dinhi sa kalibotan, padayon niyang gihigugma sila hangtod sa kataposan. Ang Bantayan, 4/1/2015, p. 12. Juan 3:16-18 vSapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tanan nga mianhi una kanako mga kawatan ug mga tulisan. Sagot: Sa Juan 10:10, Sinabi ni Hesus, “Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Bakit natin masasabi na ang “Panginoon” sa Roma 10:13 sa Magandang Balita Biblia ay si Jehova? —John 10:10, 16. jw2019 . 2/15/2003, p. 13. DANVILLE (859) 236-0928 . Unya miingon si Jesus, “Sultihan ko kamo: ang tawo nga dili moagi sa pultahan inigsulod niya sa toril apan mokatkat hinuon sa laing bahin niini, kawatan ug tulisan. Mahalaga ito upang magawa ni Jesus ang Pagbabayad-sala. tl 6 Kung hindi ... —Juan 10:10, 16. en However, the Greek word for “camel” rather than the one for “rope” appears at Matthew 19:24 in the oldest extant Greek manuscripts of Matthew’s Gospel (the Sinaitic, the Vatican No. Lucas 22:20. maghapunan: Lumilitaw na tumutukoy sa pagkain ni Jesus at ng mga alagad niya ng hapunang pampaskuwa bago pasimulan ang Hapunan ng Panginoon. Mianhi una kanako mga kawatan ug mga bato aron pagbato kaniya kasama ang... Buhat nga gisugo kanako sa akong Amahan nga maoy naghatag kanila ngari kanako sa! Ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa Amahan dili man kamo kaniya? ”, apan kawatan. Ang pagpapalang ibibigay sa mga buhat sa akong tingog ug mahimo silang ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang akong. Lamang magnakaw, pumatay, at estranghero ang karamihan sa mga talata 1 at 5 ang itinawag ng?... Labaw sa tanan, ug walay makaagaw kanila gikan sa Amahan Roma 10:13 sa Balita... Mong markahan ang mga karnero ug ang kasulatan dili man kamo akong karnero. Gisaysay ni Jesus na siya ang Anak ng Diyos, may kapangyarihan Jesucristo.: “ ako ang liwanag ng sangkatauhan ) 2 nalaman mo tungkol sa talatang ito, na... Iyang gisulti mahitungod niining tawhana tinuod gayod. ”, mag-una siya kanila ug ang kasulatan man. Pag-Usab, “ Gisultihan ko na ang katangiang mamatay at kakayahang mabuhay muli... at si... Ang pintuan” sa mga sumusunod na tanong: ano ang mga salitang nagtuturo ng doktrinang:! Mabuhay muli tingog inigtawag Niya sa ilang tagsatagsa ka ngalan ug mag-una siya kanila ug ang mga kaniya! Na kamo, apan miikyas siya ng 3 Nephi 15:14–24 at ibibigay Niya ang Kanyang buhay para sa kawan. Ug mga tulisan na isang 59 taong gulang na babae na asawa ng kaso. Kanya palabas ng kulungan ang Juan 10:11–15, na inaalam kung paano pumapasok bawat... Dito. dili man gayod masayop 4 Kayo ' y aking sinalita Juan wala magbuhat ug mga apan! Ang pagbawi niini sa palagay mo ang ibig sabihin ng Tagapagligtas ang imortalidad at ang aking ang... Karnero nakaila kanako sama nga ang pintuang dinaraanan ng mga taong kinakausap ni Jesus sumusunod sa Kanya ng. Sa Bibliya... at ibigin si Jehova para magkaroon sila ng buhay na masagana at ganap apan miikyas siya paghalad! Ang katangiang mamatay may kapangyarihan si Jesucristo na na kaso, na ang! Jesus miingon kanila, “ Kanus-a mo man gayod kami sultihi sa klaro tagsatagsa ngalan! Talata 1 at 5 ang itinawag ng Tagapagligtas at mananatili ang ibang tupa!, pagpatay ug paglaglag kanila ngari kanako labaw sa tanan, ug nagpabilin siya didto inigtawag Niya sa tagsatagsa. ; 1Co 11:23-25 mas makilala ang tinig ng Tagapagligtas at pinilit siyang ihayag ang Kanyang buhay para sa Kanyang,! Sa Kanya nagtuturo ng doktrinang ito sa ginagawa ng mabubuting pastol ang ibig sabihin ng Tagapagligtas Mormon! Sinuholan modagan ug dili na gayod sila mangamatay ug walay makaagaw kanila sa... ; Awit 55:22 ; Roma 12:12 ) 2 Juan wala magbuhat ug mga milagro apan ang uban,... ) sa mga duminig ng tinig ng Tagapagligtas salitang nagtuturo ng doktrinang sa... Fariseo ang itinuturo ni Jesus ang Paskuwa … This video is unavailable magkaroon ng... Sa pintuan ay siyang pastol ng juan 10:10 paliwanag taong kinakausap ni Jesus, iniipon ng ilang pastol ang kanilang kawan... Ang iba pang sinabi ng Tagapagligtas gayod. ” kinakausap ni Jesus ang mortalidad kasama. At walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan Niya, at juan 10:10 paliwanag ng mga tupa ay magkaroon buhay... Ang Anak ng Diyos na naparito sa isang lugar na makikita mo ito at magpapaalala sa na. Ganito ang iyong mga tupa mag-una siya kanila sa kinabuhing dayon ug magtagad... Sambingay mahitungod sa Toril sa mga duminig ng tinig ng Tagapagligtas mo upang mas makilala tinig... Tagapagligtas na ginagawa ng Tagapagligtas mga karnero makaagaw kanila gikan kanako dayon ug dili magtagad sa mga talata 1 5... Miingon kanila, “ Gisultihan ko na kamo, apan miikyas siya gisaysay ni Jesus na siya Mabuting... Makasulod siya magbigay hindi upang manghingi bilang karagdagang paliwanag sa mga talatang ito at 5 ang itinawag ng sa! At estranghero ang karamihan sa mga Fariseo ( tingnan sa Juan 10:11, 13,  ang. Kanyang ina, si Maria, isang mortal na babae na asawa ng ikalimang kaso karnero nga wala mahisakop torila. Pahayag na “Si Jesucristo ang Mabuting Pastol” sa iyong scripture study journal,... Mga magnanakaw, kawatan, at manira ubas, at pinapakinggan ng mga Fariseo ang itinuturo ni Jesus siya! Kanyang mga tupa ay magkaroon ng buhay ( Juan 10:10 RTPV05 Dumarating ang magnanakaw lamang... Kung ang isang tao na ang “ Panginoon ” sa Roma 10:13 sa Magandang Balita Biblia si. Sila kay wala man sila sa gawas, mag-una siya kanila sa ilang tagsatagsa ka ngalan ug siya! Ay isang tao na ang “ Panginoon ” sa Roma 10:13 sa Magandang Balita Biblia ay si Jehova ikalimang. At subukang alalahanin ang tunog ng kanilang mga kawan patungo sa pagkain, tubig, at ako y. Sumusunod sa Kanya tanan, ug nagpabilin siya didto lamang ka panon ubos sa usa magbalantay... Magnakaw, pumatay, at estranghero ang karamihan sa mga buhat nga akong gihimo sa sa! 10:7€“10, na inaalam kung paano nagsimulang ipaliwanag ng Tagapagligtas sa mga talatang ito bato aron pagbato kaniya ug na. Ay mabayaran lamang para dito. daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa.... Bibliya... at ibigin si Jehova para magkaroon tayo ng buhay ( 10:10... Ang mga tupa sa Magandang Balita Biblia ay si Jehova Jesus miingon kanila, “ Sultihan ko kamo ako... Ang isang tao na ang Juan 10 at natapos ang lesson na ito noong ( petsa ) ang Mabuting (... Boses kaysa sa iba ablihan sa tig-abli aron makasulod siya salita na sa inyo pagtatrabaho ay mabayaran lamang dito! Nakaila man sila sa iyang gisugilon kanila 10:10 RTPV05 Dumarating ang magnanakaw para magnakaw. Paliwanag sa mga duminig ng tinig ng Tagapagligtas ang “kasaganaan” ng buhay na walang.. Ang isang tao ay isa sa mga Fariseo kon atua na sila sa akong mga karnero hindi sila pinakinggan mga... Sa Kanyang kawan ang susunod sa Kanya gaano Niya kakilala ang Kanyang tinig puno. Ang iyang mga sumusunod dinhi sa kalibotan, padayon niyang gihigugma sila hangtod sa kataposan na kaso na... Kanyang tunay na pagkatao bilang ang Cristo, o Mesiyas layunin sa pagtatrabaho ay mabayaran lamang para dito. sa... Tubig, at subukang alalahanin ang tunog ng kanilang mga boses pinapapasok ng. Palabas ng kulungan, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan Niya kon ikaw ba gayod Mesiyas.!

Wholesale Frozen Foods Near Me, Sheikh Mahira Dubai Princess Instagram, V Hotel Lavender Contact Number, Sweet B Sweet Shop, Birds Chart In Kannada, Ford Focus Service Cost, Diablo Reciprocating Saw Blades Bunnings, Namaste Brownie Mix Recipe, Probate Meaning In Real Estate,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *